Offenlegung


Dokumente zur Offenlegung gemäß Teil 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013


Offenlegung gemäß § 65a BWG - Corporate Governance und Vergütung 2015

Offenlegung 2015 gemäß Teil 8 der Verordung (EU) Nr. 575/2013

Offenlegung_Anlagen 2015  gemäß Teil 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013